Home PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1 Chương I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA Bài 72 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Bài 72 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

1562
0

Phân tích thành nhân tử (với các số x, y, a, b không âm và a ≥ b)

Phân tích thành nhân tử (với các số x, y, a, b không âm và a ≥ b)

a)  \(xy – y\sqrt x  + \sqrt x  – 1\)

b)  \(\sqrt {ax}  – \sqrt {by}  + \sqrt {bx}  – \sqrt {ay} \)

c)  \(\sqrt {a + b}  + \sqrt {{a^2} – {b^2}} \)

d)  \(12 – \sqrt x  – x\)

Hướng dẫn làm bài:

a)  

\(\eqalign{
& xy – y\sqrt x + \sqrt x – 1 \cr
& = y\sqrt x \left( {\sqrt x – 1} \right) + \left( {\sqrt x – 1} \right) \cr
& = \left( {\sqrt x – 1} \right)\left( {y\sqrt x + 1} \right) \cr} \)             

b)  

\(\eqalign{
& \sqrt {ax} – \sqrt {by} + \sqrt {bx} – \sqrt {ay} \cr
& = \left( {\sqrt {ax} + \sqrt {bx} } \right) – \left( {\sqrt {ay} + \sqrt {by} } \right) \cr
& = \sqrt x \left( {\sqrt a + \sqrt b } \right) – \sqrt y \left( {\sqrt a + \sqrt b } \right) \cr
& = \left( {\sqrt a + \sqrt b } \right)\left( {\sqrt x – \sqrt y } \right) \cr} \)

c)  

\(\eqalign{
& \sqrt {a + b} + \sqrt {{a^2} – {b^2}} \cr
& = \sqrt {a + b} + \sqrt {\left( {a + b} \right)\left( {a – b} \right)} \cr
& = \sqrt {a + b} \left( {1 + \sqrt {a – b} } \right) \cr} \)                              

d)  

\(\eqalign{
& 12 – \sqrt x – x \cr
& = 12 – 4\sqrt x + 3\sqrt x – x \cr
& = 4\left( {3 – \sqrt x } \right) + \sqrt x \left( {3 – \sqrt x } \right) \cr
& = \left( {3 – \sqrt x } \right)\left( {4 + \sqrt x } \right) \cr} \)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.