Home Vật lý lớp 12 Chương VII - Hạt nhân nguyên tử Câu C1 trang 200 SGK Vật lý 12

Câu C1 trang 200 SGK Vật lý 12

115
0

Giải Câu C1 trang 200 SGK Vật lý 12

Đề bài

Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho trong bảng ở cuối sách (SGK)

Lời giải chi tiết

\({}_1^2H + {}_1^3H \to {}_2^4He + {}_0^1n\)

Khối lượng tỏa ra khi tổng hợp 1 hạt nhân \(\alpha \) là:

MD = 2,012345u; mT = 3,0155u

\(\eqalign{& {m_\alpha } = 4,0015u;\,{m_n} = 1,00866u  \cr & {\rm{W}} = \left( {{m_D} + {m_T} – {m_\alpha } – {m_n}} \right).{c^2}  \cr &  = \left( {2,012345u + 3,0155u – 4,0015u – 1,00866} \right).{c^2}  \cr &  = 0,01879.{c^2} = 0,1879.1,{66055.10^{ – 27}}{.9.10^{16}}  \cr &  = 0,{2808.10^{ – 11}}  \cr &  = {{0,{{2808.10}^{ – 11}}} \over {1,{{6.10}^{ – 19}}}}ev = 0,{1755.10^8}eV = 17,55\,\,\left( {MeV} \right) \cr} \)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.